Arb
En
ورودCat5e-FTP

Cat5e-FTP

Cat5e-FTP

دارای نوار پلی استر، فویل آلومینیوم و سیم تخلیه الکتریکی می باشد.