Arb
En
ورودکابل ژله فیلد خاکی

کابل ژله فیلد خاکی

(Buried Filled Cable (BFC

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین و به صورت دفن مستقیم در زیر خاک مورد استفاده قرار می گیرد.این کابل در سایزهای10 زوج تا 1800 زوج با توجه به کاربرد و نیاز مشتری قابل تولید می باشد.

این نوع کابل ها معمولا از کافو تا پست نصب شده و قطر هادی آن عموما 0.4mm و 0.6mm می باشد.

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.