Arb
En
ورودکابل ایرکور کانالی

کابل ایرکور کانالی

(Conduit Unfilled Cable(CUC

این نوع کابل بین مراکز مخابراتی و از مراکز مخابراتی تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد هسته این کابل فاقد ژله بوده و پس از نصب در شبکه با هوای فشرده خشک هواگذاری می شود.این نوع کابل مناسب استفاده در کانال بوده و معمولاً از 10 زوج تا 2400 زوج می باشد.

قطر هادی این کابل ها معمولاً 0.4mm تا 0.6mm می باشد.

*سایر سایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.