Arb
En
ورودهادی های هوایی یا آلومینیومی

هادی های هوایی یا آلومینیومی

(AAC,AAAC,ACSR)

 AAC: این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوط با ولتاژ کم یامتوسط که دکل های آن ها نزدیک به یکدیگرند به کار می روند.
ACSR AAAC: این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ متوسط یا بالا که دکل های آن ها دور از یکدیگرند به کار می روند.


not found