شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی (سهام عام)  در نظر دارد انواع کابلهای مخابراتی، برقی، مواد اولیه، قرقره فلزی مازاد و انواع ضایعات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 از متقاضیان و علاقمندان شرکت در این مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریفات اسناد از روز شنبه مورخ  96/11/14 به مدت 7 روز به آدرس ؛ یزد. صفائیه. میدان جانباز . انتهای بلوارشهیدقندی واحد تدارکات کارخانه یا سایت شرکت به آدرس www.sgccir.com مراجعه نمایند

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 31844282-83 035 تماس حاصل فرمایند .

مستندات مورد نیاز