حضور شرکت را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران -سالن 40 غرفه 730

زمان : 11 لغایت 14 آبان ماه 1397

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران