تطبیق کابل


در این ساختار همانند ساختار Duplex Round  از دو فیبر نوری با تایتبافر از نوع PVC با دو رنگ مجزا استفاده شده است. برای ایجاد مقاومت  فیزیکی و کششی بیشتر در ساختار آن از آرامیدیارن استفاده می شود و درنهایت بسته به  کاربرد و نیاز مشتری با روکش PVC یا LSZH روکش می شوند.

استاندارد:

GR409-CORE TIA/EIA 568B.3 ICEA-S-83-596

کابل المواصفات الفنیة

Fiber CountCable TypeNominal Weight (kg/km)Nominal Outer Diameter (mm)Maximum Pulling Load Installation (N)
1Simplex 2.0mm7.62.0490290
1Simplex 2.5mm7.82.5490290
1Simplex 2.8mm8.02.8490290
1Simplex 3.0mm8.23.0490290
2Duplex Flat28.04.0×6.8980580
2Duplex Round18.44.2980580
2Duplex Zip15.02.4×4.8980580
Minimum Bending RadiusUnder installation: 20×OD
During operation: 10×OD
Temperature RangeOperating Temperature Range: -40℃ to +70℃
Storage Temperature Range: -50℃ to +70℃
Maximum Compressive Load2000N
Repeated Impact2.9 N.m (J) 3×2 impacts
Twist (Torsion)180×10 times, 125×OD
Cyclic Flexing25 cycles for armoured cables.;
100 cycles for unarmoured cables.
Crush Resistance875N/cm (500lb/in)

هیکل کابل

۱optic fiber

۲tight buffer coating

۳aramid/fiber glass yarn

۴PVC/LSHZ