تطبیق کابل

تستخئم عادة فی شبکات توزیع الکهرباء بالفولطیة المنخفضة و المتوسطة فی أبراج المتجاورة : AAC

این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ کم یا متوسط که دکل های آن ها نزدیک به یکدیگرند به کار می روند.

AAAC و ACSR: تستخدم عادة فی شبکات توزیع الکهرباء بالفولطیة المتوسطة و العالیة فی أبراج المتباعدة

 

کابل المواصفات الفنیة

ولتاژ نامیفشار باد قابل تحملرطوبت نسبیاستاندارد مرجع
ولتاژ متوسط و بالا80 – 130kg/m^25 – 100%BS 215

هیکل کابل

۱جنس و کلاس هادی در کابل هایAAC : هادی های آلومینیومی آنیل نشده با طول تاب مشخص به هم تابیده می شوند تا هم ساختار محکمی را تشکیل دهند و هم تحمل نیرو های کشش را در زمان نصب داشته باشند

۲جنس و کلاس هادی در کابل های ACSR:  هادی های آلومینیومی آنیل نشده ، با طول تاب مشخص ، به دور مفتول فولاد پرکربن گالوانیزه شده پیچیده می شوند تا تحمل نیرو های کشش بیشتری را داشته باشند . هادی می تواند چند لایه باشد که جهت چرخش تاب لایه به لایه برعکس می شود.


تحمیل ملف التعلیمات