شبکه های دسترسی تاثیر عمده ای بر تدوین برنامه های راهبردی این شرکت داشته است. اجزای غیر فعال (Passive) شبکه دسترسی نوری مانند فیبر، کابل ، داکت ها ، کابینت های توزیع فیبر نوری ، جعبه های توزیع فیبر نوری ، مفصل ها و کانکتورهای نوری بوده و گسترش شبکه های مزبور در ایران و جهان مصرف این اقلام را گسترش داده است.

امروزه ارائه کنندگان سرویس به تجهیزات و اجزایی نیاز دارند تا بتواند آنها را به طراحی بهینه شبکه FTTX نزدیک نماید. نکته مهم برای یک سیستم دسترسی نوری ، ارائه محدوده وسیعی از سرویس های درخواستی مشتریان خانگی است.

فیبرهای مورد استفاده در کابل های شبکه مطابق استاندارد ITU-T هستند. در واقع این فیبرها برای استفاده در کابلهای توزیع شبکه دسترسی FTTH و کابل Drop استفاده می شوند. فیبرهای معمول در این شبکه ها فیبرهای تک مد G652D و G657 A1,A2/B2,B3  می باشند.

تولید کابلهایFTTX در رنج تولیدات کارخانجات تولیدی شهید قندی قرار گرفته است و جهت تولید سایر اقلام شبکه در این مجتمع تولیدی نیز برنامه ریزی شده است.