کاربرد کابل

Optical Condit Fiber Cable

این کابل ها عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکزمخابراتی استفاده می شود و اطلاعات عمومی این کابل در جدول زیر ارائه شده است.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید است.

مشخصات فنی کابل

Parameter2x64x68x612x6
Number of tubes24812
Number of filler4200
Number of optical fibers12244872
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.53
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
3300
2100
3300
2100
3500
2200
4100
2800
Aprox. outer diameter (mm)16161821
Approx. weight (kg / km)210210260355

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم مرکزی( در صورت نیاز)

۳فیبر نوری

۴لوزتیوب

۵ژله سرد

۶فیلر( در صورت نیاز)

۷نوار پلی استر

۸عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)

۹روکش داخلی

۱۰نوار آلومینیم به عنوان

۱۱روکش نهایی


دانلود فایل راهنما