کاربرد کابل

Optical Conduit Unfilled Cable – Dry/Single Jacket

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت با کابل OCFCو بدون ژله یاخشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter2x64x68x612x612x1224x12
Number of tubes248121224
Number of filler420000
Number of optical fibers12244872144288
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.522.5344
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
260026002700320031002700
Aprox. outer diameter (mm)131314.5182023
Approx. weight (kg / km)106110140210265345

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم(در صورت نیاز)

۳نخ جاذب رطوبت

۴فیبر نوری

۵لوزتیوب

۶ژله سرد

۷نوار جاذب رطوبت

۸عناصر تقویت کننده میانی (آرامیدیارن)

۹روکش بیرونی


دانلود فایل راهنما