کاربرد کابل

Optical Buried Fiber Cable

این نوع کابل ها بیشتر در شبه های زیرساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی (کروگیت) می باشد. براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد. (شکل کابل به صورت شماتیک می باشد.)

*سایرسایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x42x42x64x68x612x6
Number of tubes1224812
Number of filler544200
Number of optical fibers4812244872
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.52.53
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3800
2600
4400
3100
Aprox. outer diameter (mm)171717171922
Approx. weight (kg / km)260260260265315420

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم( در صورت نیاز)

۳فیبر نوری

۴لوز تیوب

۵ژله سرد

۶فیلر ( در صورت نیاز)

۷ژله گرم

۸نوار پلی استر

۹عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)

۱۰روکش داخلی

۱۱آرمور

۱۲روکش بیرونی


دانلود فایل راهنما