کاربرد کابل

Optical Self Supporting Aerial Cable

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات که دارای رطوبت بالا می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولادی گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنا بر این سطح مقطع کابل به شکل 8 می باشد.

 

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x42x4(2x6)+(1x4)1x62x64x6
Number of tubes123124
Number of filler543542
Number of optical fibers481661224
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.52.52.5
Allowed Pulling Force (N)6100
10000
6100
10000
6100
10000
6100
10000
6100
10000
6100
10000
Aprox. outer diameter (mm)12 (Cable width)1212121212
Approx. weight (kg / km)180180180180180180

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم مرکزی (در صورت نیاز

۳فیبر نوری

۴لوزتیوب

۵ژله سرد

۶فیلر ( در صورت نیاز)

۷ژله گرم

۸نوار پلی استر

۹نوار آلومینیم

۱۰روکش نهایی

۱۱وب

۱۲مسنجر