کاربرد کابل

Optical Self Supporting Aerial Cable Double Jacket

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولادی گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنا بر این سطح مقطع کابل به شکل 8 می باشد.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x42x41x62x6
Number of tubes1212
Number of filler5454
Number of optical fibers48612
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.5
Allowed Pulling Force (N)6100
10000
6100
10000
6100
10000
6100
10000
Aprox. outer diameter (mm)12121212
Approx. weight (kg / km)170170170170

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)

۳نخ جاذب الرطوبه

۴فیبر نوری

۵لوزتیوب

۶ژله سرد

۷فیلر

۸نوار جاذب الرطوبه

۹روکش بیرونی

۱۰وب

۱۱مسنجر


دانلود فایل راهنما