کاربرد کابل

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یاخشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل در مجاورت کابل های فشار قوی استفاده می گردد و درای روکش مقاوم ضد ترک(Anti Track) می باشد. نیروی کشش کابل زیاد است که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد نیروی کشش متناسب  تنظیم و طراحی می گردد.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter2x42x64x44x68x6
Number of tubes22448
Number of filler44220
Number of optical fibers812162448
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.52.5
Allowed Pulling Force (N)40004000400040004100
Aprox. outer diameter (mm)1313131314.5
Approx. weight (kg / km)105107107110140

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز

۳نخ جاذب رطوبت

۴فیبر نوری

۵لوزتیوب

۶ژله سرد

۷نوار جاذب رطوبت

۸عناصر تقویت کننده میانی

۹روکش نهایی


دانلود فایل راهنما