کاربرد کابل

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه (OBFC) می باشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی (کروگیت) می باشد.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x42x42x64x68x612x6
Number of tubes1224812
Number of filler544200
Number of optical fibers4812244872
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.52.53
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3800
2600
4400
3100
Aprox. outer diameter (mm)171717171922
Approx. weight (kg / km)260260260265305415

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)

۳نخ جاذب رطوبت

۴فیبر نوری

۵لوز تیوب

۶ژله سرد

۷فیلر (در صورت نیاز)

۸نوار پلی استر

۹عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)

۱۰روکش داخلی

۱۱آرمور

۱۲روکش بیرونی


دانلود فایل راهنما