کاربرد کابل

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی به عنوان کابل مشترکین معمولا بین مراکز تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع کابل برای نصب در کانال مناسب بوده و معمولا از 100 زوج تا 2400 زوج تولید می شود.

*سایرسایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳ژله گرم

۴نوار پلی استر

۵شیلد آلومینیم

۶روکش نهایی


دانلود فایل راهنما دانلود فایل راهنما