کاربرد کابل

این نوع کابلها در شیکه های محلی و روستایی بصورت نصب بر روی تیرهای نگهدارنده استفاده می گردد.

با توجه به کاربرد این کابل ها تعداد زوج های بکار رفته در کابل کم و حداکثر 200 زوج می باشد. سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولاد گالوانیزه تابیده شده بوده که به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنابراین سطح مقطع این کابل به شکل می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳نوار پلی استر

۴شیلد آلومینیم

۵مسنجر

۶روکش نهایی

۷وب


دانلود فایل راهنما