کاربرد کابل

این نوع کابل ها جهت اتصال نقاط توزیع (پست) به مشترکین بکار می رود. هادی ها از سیم نرم تشکیل شده که با لایه هایی از پلی اتیلن پوشش داده شده اند. هادی های عایق شده به صورت زوج به هم تابیده و زوج ها هسته کابل را تشکیل می دهند.

هسته کابل با نوار پلی استر به همراه سیم زمین توسط فویل آلومینیوم پیچیده  شده و سرانجام روکشی از پلی اتیلن مشکی بر روی کابل قرار می گیرد.

با توجه به کاربرداین نوع کابل ها، تعداد زوج های بکار رفته در کابل کم و حداکثر 200 زوج می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳نوار پلی استر

۴سیم تخلیه

۵فویل آلومینیم

۶روکش نهایی


دانلود فایل راهنما