کاربرد کابل

دوبل هوایی مهاردار،یک مشترک را به پست متصل می نماید. دو رشته سیم مسی به همراه یک مفتول فولادی به عنوان مهار با پوششی از مواد پلی اتیلن مشکی، سیم دوبل هوایی مهاردار را تشکیل می دهند. معمولا قطر هادی مسی از mm0.5 الیmm0.9 و قطر سیم فولادیmm0.9 الیmm1.2 می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲سیم فولادی گالوانیزه شده

۳روکش نهایی

۴وب


دانلود فایل راهنما