کاربرد کابل

این نوع کابل بین مراکز مخابراتی از مراکز مخابراتی تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد.

هسته این کابل فاقد ژله بوده و پس از نصب در شبکه با هوای فشرده خشک هواگذاری می شود.

این نوع کابل مناسب نصب در کانال بوده و معمولا از 100 زوج تا 2400 می باشد.

قطر هادی این کابلها معمولا mm 4/0 تا mm 6/0 میباشد.

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳نوار پلی استر

۴روکش داخلی

۵شیلد آلومینیم

۶روکش خارجی