کاربرد کابل

Optical Fiber Cable – Central Tube

در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوب در مرکزکابل قرار می گیرند. در اطراف تیوب مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی آن قرار می گیرد.برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییرمیکند.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x2 – 1x12
Number of tubes1
Number of optical fibers2-12
Allowed Pulling Force (N)700-1600
Aprox. outer diameter (mm)7-8
Approx. weight (kg / km)40-45

ساختار کابل

۱فیبر نوری

۲لوزتیوب

۳ژله سرد

۴عناصر تقویت کننده میانی

۵روکش نهایی


دانلود فایل راهنما