کاربرد کابل

این کابل جهت انشعاب دادن به نقاط متفاوت در شبکه و همچنین ایجاد ترمینال مستقیم از فیبر طراحی شده است. این کابل بیشتر برای کار با تجهیزات ترمینالی کابل نوری مناسب می باشد.


این کابل شامل 2 تا 36 فیبر تایت یا نیمه تایت شده می باشد. هر کدام از تایتبافر ها به صورت جداگانه روکش شده اند و تشکیل یک مینی کابل می دهند. یارنآرامید ها می تواند داخل پوشش هر کدام از مینی کابل ها و یا دخل پوشش کابل نهایی قرار گیرد. مینی کابل های تایتبافر به دور یک عنصر مقاوم تابانده می شوند و مجموعه بسته به نوع کاربرد و درخواست مشتری با پلیمرPVC یا LSZH روکش می شود. این کابل ممکن است دارای عنصر مقاوم مرکزی بوده و یا فاقد آن باشد
استاندارد : GR409-CORE TIA/EIA 568B.3 ICEA-S-83-596

مشخصات فنی کابل

Fiber CountNominal Weight (kg/km)Nominal Outer Diameter (mm)Maximum Pulling Load Installation (N)Maximum Pulling Load In Service (N)
250.05.51200490
6110.012.52000800
12160.013.035151200
24230.015.554702000
Minimum Bending RadiusUnder installation: 20×OD
During operation: During operation: 10×OD for unarmored cables20×OD for armored cables
Temperature Range:Operating Temperature Range: -40℃to +70℃
Storage Temperature Range: -50℃ to +70℃
Maximum Compressive Load5000N for armoredand 3000N for unarmored
Repeated Impact:2.9 N.m (J) 3×2 impacts
Twist (Torsion):180×10 times, 125×OD
Cyclic Flexing25 cycles for armored and 100 cycles for un-armored cables.
Crush Resistance1750N/cm

ساختار کابل

۱optic fiber

۲optional ripcord

۳tight buffer coating

۴aramid yarn

۵dielectric strength member

۶PVC/LSHZ mini cable jacket

۷PVC/LSHZ outer jacket