کاربرد کابل

این کابل جهت انشعاب دادن به نقاط متفاوت در شبکه و همچنین ایجاد ترمینال مستقیم از فیبر طراحی شده است. این کابل بیشتر برای کار با تجهیزات ترمینالی کابل نوری مناسب می باشد.


این کابل شامل 2 تا 36 فیبر تایت یا نیمه تایت شده می باشد. هر کدام از تایتبافر ها به صورت جداگانه روکش شده اند و تشکیل یک مینی کابل می دهند. یارنآرامید ها می تواند داخل پوشش هر کدام از مینی کابل ها و یا دخل پوشش کابل نهایی قرار گیرد. مینی کابل های تایتبافر به دور یک عنصر مقاوم تابانده می شوند و مجموعه بسته به نوع کاربرد و درخواست مشتری با پلیمرPVC یا LSZH روکش می شود. این کابل ممکن است دارای عنصر مقاوم مرکزی بوده و یا فاقد آن باشد
استاندارد : GR409-CORE TIA/EIA 568B.3 ICEA-S-83-596

مشخصات فنی کابل

Minimum Bending RadiusUnder installation: 20×OD
During operation: During operation: 10×OD for unarmored cables20×OD for armored cables
Temperature Range:Operating Temperature Range: -40℃to +70℃
Storage Temperature Range: -50℃ to +70℃
Maximum Compressive Load5000N for armoredand 3000N for unarmored
Repeated Impact:2.9 N.m (J) 3×2 impacts
Twist (Torsion):180×10 times, 125×OD
Cyclic Flexing25 cycles for armored and 100 cycles for un-armored cables.
Crush Resistance1750N/cm
Fiber CountNominal Weight (kg/km)Nominal Outer Diameter (mm)Maximum Pulling Load Installation (N)Maximum Pulling Load In Service (N)
250.05.51200490
6110.012.52000800
12160.013.035151200
24230.015.554702000

ساختار کابل

۱optic fiber

۲optional ripcord

۳tight buffer coating

۴aramid yarn

۵dielectric strength member

۶PVC/LSHZ mini cable jacket

۷PVC/LSHZ outer jacket