کاربرد کابل

این نوع کابل ها برای استفاده در تابلوهای فرمان و دور از مکان های دارای میدان مغناطیسی مناسب می باشد.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
+5 c تا 40c+300 /500V هادی های تا سطح مقطع 1mm22 KV (AC)ISIR607-7-IEC 60227-7ISIR(607)75
IEC 60227
H05VV-F
NYSLY

ساختار کابل

۱CU/PVC/PVC

۲جنس و کلاس¬هادی :  مس آنیل شده کلاس5 (افشان ) ، مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع D

۴رنگ بندی¬عایق :  رنگ بندی¬عایق :  تا پنج رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از پنج رشته سیم با رشته های شماره دار . برای تعداد سه رشته سیم¬ یا بیشتر ، رشته سیم¬ ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی می باشد .

۵جنس روکش: PVC    نوع ST5

۶رنگ روکش: مشکی- طوسی