کاربرد کابل

  این نوع کابل به جای کابل های توزیع بدون عایق معمولی در سیستم توزیع شهری به کار برده می شود که هم دارای امنیت بالاتری می باشد و هم ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشد.

مشخصات فنی کابل

دمای کاریولتاژ نامینحوه مشخص کردن رشته های کابلاستاندارد مرجع
90°c220/380vفاز-1 یک خط برجسته طولی بر روی روکش
فاز-2 دو خط برجسته طولی بر روی روکش
فاز-3 سه خط برجسته طولی بر روی روکش
نول توزیع یکنواخت خط برجسته طولی بر روی روکش
روشنایی بدون خط برجسته طولی(سطح صاف)
مسنجر بدون خط برجسته طولی وچاپ مشخصات کابل بر روی آن
بر اساس مشخصات توانیر

ساختار کابل

۱جنس و کلاس هادی:  هادی آلومینیم تابیده شده منظم با سطح مقطع  گرد فشرده شده

۲جنس مسنجر: مفتول استیل تابیده شده منظم

۳جنس عایق: آمیزه XLPE


دانلود فایل راهنما