کاربرد کابل

 : AAC این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ کم یا متوسط که دکل های آن ها نزدیک به یکدیگرند به کار می روند.

AAAC و ACSR: این نوع کابل ها برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ متوسط یا بالا که دکل های آنها دور از یکدیگرند به کار می روند.

مشخصات فنی کابل

ولتاژ نامیفشار باد قابل تحملرطوبت نسبیاستاندارد مرجع
ولتاژ متوسط و بالا80 – 130kg/m^25 – 100%BS 215

ساختار کابل

۱جنس و کلاس هادی در کابل هایAAC : هادی های آلومینیومی آنیل نشده با طول تاب مشخص به هم تابیده می شوند تا هم ساختار محکمی را تشکیل دهند و هم تحمل نیرو های کشش را در زمان نصب داشته باشند

۲جنس و کلاس هادی در کابل های ACSR:  هادی های آلومینیومی آنیل نشده ، با طول تاب مشخص ، به دور مفتول فولاد پرکربن گالوانیزه شده پیچیده می شوند تا تحمل نیرو های کشش بیشتری را داشته باشند . هادی می تواند چند لایه باشد که جهت چرخش تاب لایه به لایه برعکس می شود.