اعضاء هیات مدیره:

مهندس سید جلال الدین رضوانی نژاد ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره )
دکتر اکبر طاقداریان اردکان ( رئیس هیات مدیره )
مهندس حمیدرضا قدری ( نائب رئیس هیات مدیره )
مهندس عبدالرضا دستا
مهندس حمزه وکیلی

 

مشاهده روزمه مدیر عامل