مدیرعامل

مهندس حمیدرضا قدری ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره )