دکتر حسین محمدیان معاونت جدید بازرگانی سازمان، ۸ محور سیاست های جدید بازرگانی شرکت را به شرح ذیل اعلام نمودند:

  1. توسعه صادرات هدفمند
  2. توسعه شبکه فروش داخلی با رویکرد تنوع محصول
  3. توسعه زنجیره نمایندگان و عاملین فروش
  4. توسعه بازار خرده فروشی
  5. توسعه شبکه تولید بدون کارخانه با رویکرد تعامل با تولیدکنندگان داخلی
  6. تامین مواد اولیه با استفاده از ظرفیتهای تولیدکنندگان داخلی
  7. انتقال و بومی سازی تکنولوژیهای نوین
  8. ارتقاء سطح مهارت و فرایندهای جامع اطلاعاتی