نام شرکت

نوع فعالیت

زمینه فعالیت

محل فعالیت

شماره تماس

شرکت پارس رعد اور اسیا عاملیت فروش عادی کابل مخابراتی استان خراسان رضوی 37269977_051
شرکت پارس رعد اور اسیا فروش و بازاریابی کابل مخابراتی کشور افغانستان